Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Portāla lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Portāls Loterijas.lv piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura informāciju par jaunākajām preču un pakalpojumu loterijām Latvijas Republikas teritorijā, kas ir saņēmušas atļauju vai apstiprinājumu to rīkošanai no Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, kā arī par akcijām, kas nav saņēmušas atļauju vai apstiprinājumu rīkošanai no Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, jo tās netiek klasificētas kā preču un pakalpojumu loterijas, taču tās pamatā ir laimests ar gadījuma raksturu, proti, izlozi vai sacensību.

Loterijas.lv portāla – www.loterijas.lv (turpmāk – Loterijas.lv) lietošanas noteikumi nosaka Loterijas.lv lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā. Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem reģistrētajiem Loterijas.lv lietotājiem (turpmāk – lietotājiem). Reģistrēšanās Loterijas.lv tiek uzskatīta kā katra lietotāja piekrišana šiem noteikumiem.

Loterijas.lv ir tiesības ieviest izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.loterijas.lv. Loterijas.lv ir tiesības pārtraukt informācijas izvietošanu un atjaunošanu Loterijas.lv, par to atsevišķi iepriekš nepaziņojot.

Strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Loterijas.lv un lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Loterijas.lv un tajā ievietoto saturu pieder Loterijas.lv un trešajām pusēm – loteriju un akciju organizētājiem vai pasūtītājiem, kas izvietojuši informāciju par loteriju vai akciju Loterijas.lv, vai arī Loterijas.lv ir izvietota publiski pieejama informācija par loteriju vai akciju. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atbild par zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Loterijas.lv.

Lietotājiem, vai jebkurām trešām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla Loterijas.lv lietotāju datiem, tos izmainīt, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību.

Loterijas.lv nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja lietotāji nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem. Ieteikumi, ierosinājumi un pretenzijas nosūtāmi uz [email protected].

 

Privātums

Informācija un personas dati, ko lietotāji būs iesnieguši reģistrējoties Loterijas.lv, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Loterijas.lv lietotāja personas dati kā vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pastkastīšu adrese un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa Latvijas Republikas izziņas iestādes.

Reģistrējoties Loterijas.lv, kļūstot par  lietotāju, lietotājs piekrīt, ka SIA „Sales.lv”, reģistrācijas nr.: 40103240056, juridiskā adrese: Valguma iela 5-3, Rīga, LV-1048, Latvija, kā Loterijas.lv lietotāju reģistrācijas nodrošinātājs, datu uzglabātājs un Loterijas.lv īpašnieks, drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus. SIA „Sales.lv” personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001373. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001311.

Lietotājs ir tiesīgs piekļūt savai personīgajai informācijai un labot datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi. Loterijas.lv lietotājs apliecina, ka sniegtie personas dati ir patiesi, kā arī piekrīt saglabāt Loterijas.lv paroli konfidenciāli un 24 stundu laikā pēc pārkāpumu konstatēšanas paziņot par jebkādiem nesankcionētiem paroles/personas datu izmantošanas gadījumiem.

Ar šo noteikumu apstiprināšanu lietotājs apliecina, ka sniedz tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu, saprot un atzīst, ka, apstiprinot noteikumus dod Loterijas.lv tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei, datu apstrādes mērķim – www.loterijas.lv piekļuves nodrošināšanai.

Loterijas.lv patur tiesības papildināt un grozīt šo privātuma politiku.

 

Loterijas.lv lietotāja konta reģistrācija un slēgšana

Loterijas.lv iespējams reģistrēties ikvienam Latvijas Republikas iedzīvotājam jebkurā vecumā. Reģistrācija Loterijas.lv ir bez maksas.

Lai kļūtu par Loterijas.lv lietotāja konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), potenciālais Loterijas.lv lietotājs, apmeklējot Loterijas.lv, aizpilda reģistrēšanās anketu, kurā norāda šādu informāciju:

Vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu un savu adresi (Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, pasta indekss).

Lai reģistrētos Loterijas.lv, lietotājam obligāti jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.

Pēc reģistrēšanās anketas aizpildīšanas uz potenciālā lietotāja reģistrēto e-pastu tiek nosūtīts ziņojums ar reģistrācijas apstiprinājumu. Lai pabeigtu reģistrēšanos, nepieciešams apstiprināt reģistrēšanos e-pasta saņemtajā ziņojumā no „Loterijas.lv”.

Pēc ziņojuma atvēršanas un reģistrācijas apstiprināšanas, reģistrācija Loterijas.lv ir pieņemta un lietotājam tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā potenciālais lietotājs par to tiek informēts un var labot datus, līdz reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā potenciālais lietotājs netiek reģistrēts Loterijas.lv datu bāzē un nekļūst par Loterijas.lv lietotāju.

Loterijas.lv nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Loterijas.lv ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu.

Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Loterijas.lv lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Loterijas.lv pa e-pastu [email protected] gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.

Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt, ievadot Loterijas.lv reģistrēto sava konta e-pasta adresi.

Ja lietotājs nepiekrīt Loterijas.lv portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Loterijas.lv kontu, viņš var atteikties no konta, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Loterijas.lv e-pasta adresi: [email protected] Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu, lietotāja personas dati nekavējoties tiks izdzēsti no datu bāzes, un lietotājs par to tiks informēts uz Loterijas.lv kontā reģistrēto e-pasta adresi.

Loterijas.lv ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Loterijas.lv lietošanas noteikumus.

 

Šie noteikumi pēdējo reizi pārskatīti un rediģēti 2012. gada 8. maijā.

 

Iespējamā informācijas saņemšana no Loterijas.lv

Lietotājs, reģistrējoties Loterijas.lv, piekrīt informācijas saņemšanai no Loterijas.lv gan uz reģistrēto e-pasta adresi, gan uz reģistrēto tālruņa numuru.

Ja lietotajs nevēlas saņemt informāciju no Loterijas.lv uz reģistrēto tālruņa numuru, atteikties iespējams, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Loterijas.lv e-pasta adresi: [email protected] Ja lietotājs nevēlas saņemt informāciju no Loterijas.lv uz e-pasta adresi, atteikties iespējams, pēc nevēlamas e-pasta vēstules saņemšanas klikšķinot atteikšanās saiti nosūtītajā e-pasta vēstulē. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas lietotājam uz attiecīgo saziņas līdzekli – e-pasta adresi vai tālruņa numuru, informācija no Loterijas.lv vairs netiks sūtīta. Atteikties no informācijas saņemšanas lietotājs var arī Loterijas.lv skatot sava konta informāciju un atzīmējot, kuriem jaunumu saņemšanas veidiem lietotājs piekrīt. Tāpat iespējams piekrist jaunumu saņemšanai, ja lietotājs iepriekš ir atteicies no tiem.