1121

Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā
(noslēgusies) “Bella dienas” Drogas veikalos

“Bella dienas” Drogas veikalos loterijas noteikumi

Rīgā, 2017.gada 6.jūlijā
1. Loterijas organizētājs:
SIA “TZMO Latvija”, VRN LV40003519061, juridiskā adrese Rankas iela 15, Rīga, LV-1005
2. Loterijas norises teritorija:
Latvijas republika, AS Drogas veikali
3. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
Reģistrācija loterijai no 2017.gada 4.septembra līdz 2017.gada 24.septembrim.
Loterijas norises periods no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 28. septembrim.
4. Laimestu fonds:
Laimestu nosaukums Skaits Vērtība par vienību (EUR) Kopējā vērtība (EUR)
Dāvanu karte atpūtai “Jonathan Spa” 200 EUR
4 200 800
KOPĀ: 800
5. Preču daudzums, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros:4 preces (dāvanu kartes)
6. Prognozētais dalībnieku skaits:
Prognozētais loterijas dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, kas izmantojot 7.1. norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 4 (četri) laimētāji, tas ir 4 preces / 5 000 dalībnieku.
7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2017.gada 4.septembra līdz 2017.gada 24.septembrim kādā no Drogas veikaliem ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) Bella produkti vienā pirkuma reizē.
7.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.loterijas.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīves vietas pilsētu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pasta adresi.
7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
7.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017.gada 27.oktobrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
7.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
7.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas, kurās ir norādīts čeka numurs ar slīpsvītru. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkuru loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
7.9. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs SIA „TZMO Latvija” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.
8. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
8.1. Piedalīšanās loterijā rada izdevumus preču pirkumam par jebkuru summu EUR
8.2. Piedalīšanās loterijā var radīt šādus izdevumus
8.2.1. Ceļa izdevumus loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanai;
8.2.2. Laimesta lietošanas vai izmantošanas izdevumus;
8.2.3. Citus izdevumus, kas atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālā ieskata un nepieciešamības.
9. Akcijas organizators neatbild par:
9.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
9.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas radušās dalībnieku vainas dēļ.
10. Datums līdz kuram jāreģistrējas loterijai:
10.1. Loterijai jāreģistrējas, atbilstoši pēc 7.1 punktā minētajiem noteikumiem līdz 2017. gada 24.septembrim, plkst. 23:59.
11. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
11.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību;
11.2. Laimētāji tiks noteikti 2017. gada 27. septembrī, Rankas ielā 15, Rīgā, plkst. 10:00 – SIA “TZMO Latvija” zīmolu vadītāja un Izložu un azartspēļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē;
11.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju loterijai nodrošina Loterijas.lv, laimestu izlozi nodrošina SIA “TZMO Latvija”. Izloze tiks veikta ar loterijas programmatūras palīdzību;
11.4. Laimesti tiks izlozēti vienā izlozē.
11.5. Tiks izlozēti četri rezerves laimētāji.
12. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;
12.1. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.loterijas.lv, www.drogas.lv 2017.gada 28. septembrī.
12.2. Akcijas rīkotājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētājiem, zvanot uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.
13. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz;
13.1. Laimējušās personas var pieteikties uz laimestu un saņemt to līdz 2017. gada 27. oktobrim, Rankas ielā 15. Pēc minētā datuma laimesti netiks izsniegti, tie netiks pārlozēti un tie pāries SIA “TZMO Latvija” īpašumā;
13.2. Laimējušās personas laimestu varēs saņemt personīgi, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu.
13.3. Laimējušās personas laimestu (Dāvanu karti atpūtai spa) varēs saņemt, iepriekš saskaņotā laikā Rankas ielā 15, Rīgā, pie SIA “TZMO Latvija” zīmolu vadītāja, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00, tālrunis uzziņām – 27090965;
13.4. Laimestu vērtība netiek izsniegta naudā.
14. Loterijas dalībnieka tiesības iesniegt pretenzijas, pretenziju izskatīšanas kārtība:
14.1. Loterijas dalībnieks var iesniegt pretenzijas par loteriju loterijas norises laikā un 10 (desmit) dienu laikā pēc loterijas beigu datuma. Pretenzijas tiek izskatītas 60 (sešdesmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas. Pretenziju izskatīšanas un atbildes sniegšanas beigu datums 27.11.2017. Pretenziju iesniegšanas adrese: Rankas iela 15, Rīga, LV 1010.
15. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
15.1. SIA “TZMO Latvija” un Loterijas.lv darbiniekiem un to ģimenes locekļiem nav tiesību piedalīties loterijā. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA ‘’TZMO Latvija’’ īpašumā.
16. Citi noteikumi:
16.1. Loterijas dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz laimestu saņemšanas vai izmantošanas (lietošanas) izmaksām;
16.2. SIA “TZMO Latvija” un Loterijas.lv neuzņemas atbildību par loterijas dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām sekām;
16.3. Šie noteikumi ir spēkā visu loterijas laiku. SIA “TZMO Latvija” ir tiesīgs veikt izmaiņas šajos noteikumos, cita starpā, ja normatīvo aktu izmaiņu dēļ kāda daļa vai visi noteikumi tā rezultātā nav spēkā, izmaiņas saskaņojot ar Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekciju. Par šādām izmaiņām rakstiski informējot loterijas norises vietās veikalos Drogas un www.loterijas.lv.
16.4. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.loterijas.lv