Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Kas jāraksta loterijas noteikumos?

Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā, un tajos iekļaujama sekojoša informācija:
1)  preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
2)  ja loteriju organizē cita persona, tad – loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
3)  loterijas norises teritorija;
4)  loterijas norises sākuma un beigu datums;
5)  laimestu fonds – laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;
6)  preču vai pakalpojumu daudzumus, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita   veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;
7)  loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;
8)  ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi;
9)  datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;
10)  loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums;
11)  loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;
12)  kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas;
13)  termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt;
14)  informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;
15)  personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;
16)  cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu.

IAUI var neapstiprināt loterijas noteikumus, ja tie uzrakstīti nepilnīgi vai neatbilst likumā noteiktajām prasībām.